Contracteren

Deal!

Onderhandelen kan een lastig proces zijn. Je moet zowel het proces, je eigen belangen als de behoeftes en wensen van de andere partij in de gaten houden. Gevolg is vaak dat de onderhandelingen niet tot een optimaal resultaat leiden. Bij deal facilitation begeleidt Obbe beide partijen als (neutrale) derde bij dit proces.

Met gangbare methoden van conflictanalyse, mediation en onderhandeling helpt Obbe partijen om zicht te krijgen op de wederzijdse belangen en bereiken van een optimaal onderhandelingsresultaat. Obbe doet het proces zodat jij je kan concentreren op de inhoud.

Een aanbestedingsresultaat of onderhandelingsresultaat moet ook juridisch worden vastgelegd.

Hiervoor kunt je ook bij Obbe terecht. Of het nu een Bestuursovereenkomst, een Design- en Construct Overeenkomst, een Design Build Maintaincontract of een volledige Design Build Finance and Maintain-overeenkomst is.

Met ruime ervaring in Innovatieprojecten, GWW en Utiliteitsbouw begrijpt Obbe als geen ander wat het belang is van samenwerking tussen de verschillende specialisten die bij dergelijke grote projecten een bijdrage aan de uiteindelijke overeenkomst leveren en hoe dat te organiseren.

Overeenkomst

Concurrentiegerichte dialoog

De Concurrentiegerichte Dialoog is een proces dat op onderhandelen lijkt, maar het niet is. Het is van belang om dat proces op een goede manier voor te bereiden en uit te voeren. Obbe heeft een methode ontwikkeld die, met name aanbestedende diensten, helpt om de dialooggesprekken gedegen voor te bereiden.

Doel daarvan is om, binnen de mogelijkheden van de Aanbestedingswet, optimaal gebruik te maken van de dialooggesprekken. Zorg te dragen voor geldige inschrijvingen die de ambities en succesfactoren voor het betreffende project zoveel mogelijk verwezenlijken.

Daarnaast verzorgt Obbe dialoogtrainingen en begeleidt hij dialooggesprekken.

Bestuursovereenkomsten

Voorbereiden van projecten betekent ook maken van bestuurlijke afspraken. Partijen leggen deze vast in Bestuursovereenkomst. Deze zien er wel uit als reguliere overeenkomsten, maar kennen toch andere eisen. 

Daarnaast is het verstandig om vanuit het project een strategie te bedenken welke afspraken (tot welk detailniveau) je in iedere fase van jouw project wil maken. Het zou toch jammer zijn dat je terug moet komen op een afspraak omdat het project later toch anders wordt dan je aanvankelijk gedacht had. Met een goede strategie kan je een dergelijke situatie vaak eenvoudig voorkomen. 

Contractvormen

 Hieronder is een korte selectie opgenomen van de verschillende contractvormen waar Obbe.nl u mee kan helpen.

Design and Construct

Bij Design and Construct (D&C) is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van dat ontwerp. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer in verschillende mate ontwerpvrijheid geven: Van het uitwerken van een ontwerp (Engineering and Construct) tot een volledig ontwerp aan de hand van een functioneel programma van eisen (D&C). De opdrachtnemer wordt uitgedaagd om zijn ontwerp te optimaliseren en af te stemmen op zijn gewenste uitvoeringswijze.

Design, Build, Maintain and Operate

Bij Design Build Maintain-contract (DBM-contract) moet de opdrachtnemer de overgang tussen bouw- en onderhoud managen voor de opdrachtgever. Dat kan alleen betrekking hebben op beheersing van risico’s maar ook zover gaan dat de opdrachtnemer een financiële levenscyclusafweging moet maken. De aanleg -, beheer – en onderhoudskosten worden meegenomen in de investeringsafweging. Zo kunnen de bouwkosten hoger zijn, bijvoorbeeld omdat er  duurzamere (duurdere) materialen worden gebruikt, terwijl de onderhoudskosten lager kunnen zijn omdat het gebruikte materiaal minder onderhoud vergt of energiearmer is.

Innovatiepartnerschap

Bij het innovatiepartnerschap werk je samen met marktpartijen aan producten, werken en/of diensten die nog niet op de markt beschikbaar zijn. 
Na de ontwikkelingsfase kan je als overheid direct en onder de voorwaarden die bij het aangaan van het partnerschap zijn bepaald het product, de dienst afnemen dan wel het werk laten uitvoeren. 

Samenwerkingsovereenkomsten en allianties

Projectomgevingen worden steeds complexer, ontwikkelingen gaan steeds sneller en budgetten zijn vaak krap.

Dat betekent dat een overheid vaak niet meer in staat is om in haar eentje een project volledig vorm te geven. Hiervoor is inbreng van stakeholders, maar ook van de uitvoerende marktpartijen nodig.

Een alliantie en bouwteam stelt partijen in staat om gezamenlijk en met een evenwichte risico(ver)deling een optimale oplossing te zoeken voor het project.